Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής έχει ως βασική αποστολή:

 • την έρευνα σε θέματα παιδαγωγικών σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στα πεδία της οργάνωσης, διοίκησης, αξιολόγησης και αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση καθώς επίσης και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση
 • την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • τη συνεργασία με ανάλογα προγράμματα, ευρωπαϊκών και άλλων πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων
 • την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών και ερευνητών, που αντιλαμβάνονται το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εκπαίδευση και επιθυμούν να δράσουν δημιουργικά και παραγωγικά
 • την προσφορά υπηρεσιών στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα σε παιδαγωγικά θέματα.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Master οι φοιτητές επιλέγουν ένα από τα ακόλουθα σχήματα:

 • Σχήμα Α: απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τριών Θεματικών Ενοτήτων και η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ.
 • Σχήμα Β: απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων.

Οι φοιτητές, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση καθηγητών, υποχρεούνται σε κάθε Θ.Ε. να εκπονήσουν τρεις (3) γραπτές εργασίες και εφόσον συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία, θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις. Αίτηση για εκπόνηση Διατριβής Μάστερ μπορεί να υποβληθεί μετά τη συμπλήρωση της δεύτερης (2ης) Θεματικής Ενότητας. Η διατριβή μπορεί να υποβληθεί αμέσως μετά τη συμπλήρωση της τρίτης (3ης) Θ.Ε. και όχι αργότερα από ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την ολοκλήρωσή της. Οι φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν μία από τις τέσσερις ακαδημαϊκές κατευθύνσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επιστημονική συνοχή του Προγράμματος.

Στις επιμέρους ιστοσελίδες περιγράφονται οι Θεματικές Ενότητες πάνω στις οποίες είναι οργανωμένη η κάθε ακαδημαϊκή κατεύθυνση. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και δύο (2) Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος. Για να γνωρίζουν οι φοιτητές το φόρτο εργασίας, να σημειωθεί ότι η επιλογή και παρακολούθηση δύο Θεματικών Ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση, ενώ η επιλογή μίας Θ.Ε. θεωρείται μερική φοίτηση. Η φοίτηση ξεκινά αρχές Οκτωβρίου και λήγει τον Ιούνιο που είναι οι τελικές, γραπτές, εξετάσεις.

Πέντε Κατευθύνσεις ειδίκευσης:

 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική
 • Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη
 • Ειδική Εκπαίδευση
 • Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Κατεύθυνση 1η: Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Επιλογή δύο ΘΕ από τις πιο κάτω ή μίας Θ. Ε. και μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα*
 • ΕΠΑ71Κ: Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός*
 • ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού*

*« Για παρακολούθηση των συγκεκριμένων Θ.Ε. στην Κατεύθυνση "Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική" θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ 62»

Κατεύθυνση 2η: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
 • ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα

Επιλογή μίας ΘΕ από τις πιο κάτω ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50:Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Κατεύθυνση 3η: Ειδική Εκπαίδευση

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ77Κ: Ειδική Εκπαίδευση Ι: Σύγχρονες Θεωρίες για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες
 • ΕΠΑ78Κ: Ειδική Εκπαίδευση ΙΙ: Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες*

Επιλογή μίας ΘΕ από τις πιο κάτω ή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα
 • ΕΠΑ76Κ: Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Πολιτότητα

*«Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. στην Κατεύθυνση "Ειδική Εκπαίδευση" θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της ΕΠΑ77Κ»

Κατεύθυνση 4η: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ64K: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ66Κ: Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Επιλογή μίας από τις παρακάτω Θ.Ε. ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Κατεύθυνση 5η: Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Υποχρεωτικές Θ.Ε.:

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ65: Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
 • ΕΠΑ79Κ: Αρχές Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Επιλογή μίας από τις παρακάτω Θ.Ε. ή επιλογή εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Κατεύθυνση: Θεωρία της Παιδείας/Αναλυτικά Προγράμματα

Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 η εν λόγω κατεύθυνση δεν θα ξαναπροσφερθεί όμως οι υφιστάμενοι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους αφού ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη δομή

Υποχρεωτικές ΘΕ

 • ΕΠΑ51: Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα
 • ΕΠΑ70Κ: Εκπαιδευτική Πολιτική και Αναλυτικά Προγράμματα

Επιλογή δύο ΘΕ από τις πιο κάτω ή μίας Θ.Ε. και μεταπτυχιακής διατριβής:

 • ΕΠΑ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον
 • ΕΠΑ60: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες
 • ΕΠΑ75Κ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Αξιολόγηση προγραμμάτων και προσωπικού

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπρόσθετα να κατέχουν τα πιο κάτω:

 1. Βαθμολογία πτυχίου «λίαν καλώς» όπως περιγράφεται στη συνέχεια:
  • Πανεπιστήμια Ελλάδας-Κύπρου: πάνω από 6.5
  • Παν/μια Αμερικής: πάνω από 3.0
  • Πανεπιστήμια Αγγλίας πάνω από 2.1
 2. «Πολύ καλή» γνώση της αγγλικής γλώσσας
 3. Γνώση Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access)

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL#

Κόστος & Συνδρομές

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε € 1,350. Η διατριβή Μάστερ λαμβάνεται ως Θ.Ε. και άρα, το κόστος της είναι επίσης €1,350.

Τα συνολικά δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» είναι 5,400 Ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ... περαιτέρω

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????. ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????) ??? ???????? ???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη