Μεταπτυχιακό στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στην επιστημονική περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης και εξετάζει διαλεκτικά δυο βασικούς πυλώνες της: α) τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων β) την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) εκείνες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν σε βάθος - σε μια διαλεκτική συνάρτηση - τη Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, μέσα στη γενικότερη περιοχή της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, με απώτερο στόχο να περάσουν από την κατανόηση στα στάδια της ανάλυσης, σύνθεσης, εφαρμογής και αξιολόγησης της νέας γνώσης.

Το Πρόγραμμα έχει επιπλέον ερευνητικό προσανατολισμό με σκοπό να προσελκύσει υποψήφιους φοιτητές να αναλάβουν πρωτότυπη έρευνα σε διάφορες πτυχές της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης για σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

Επίσης, αποσκοπεί στη συστηματική προετοιμασία για το επάγγελμα του επιμορφωτή, του σχεδιαστή, του συντονιστή ή αξιολογητή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων, και ικανοτήτων των διδασκόντων στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η σημαντικότερη, ίσως, προσφορά του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση σχετίζεται με την ενίσχυση και ενδυνάμωση του ενήλικα εκπαιδευομένου, που βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει συνολικό φόρτο εκατόν είκοσι (120 ECTS), που διαμοιράζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα και σε πλήρη φοίτηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) είναι εξαμηνιαίας διάρκειας και έχουν δεκαπέντε (15) ECTS η καθεμιά.

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέγουν μέχρι τέσσερις Θ.Ε. ανά Ακαδημαϊκό Έτος (δύο το εξάμηνο).

Η επιλογή και παρακολούθηση τεσσάρων (4) Θ.Ε. ανά Ακαδημαϊκό Έτος ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση.

Οι τελικές γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις οκτώ (8) Θ.Ε. ή στις έξι (6) υποχρεωτικές και της Διατριβής Μάστερ. Η εκπόνηση Διατριβής Μάστερ είναι προαιρετική, αλλά αποτελεί προϋπόθεση για να συνεχίσει κανείς τις σπουδές του σε διδακτορικό επίπεδο.

Οι προσφερόμενες Θεματικές ανά εξάμηνο είναι οι εξής:

Θεματικές Ενότητες Α΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) - Υποχρεωτικές

Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος ECTS
SDM 511 Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 15
SDM 512 Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 15

Θεματικές Ενότητες Β΄ Εξαμήνου (Εαρινού) - Υποχρεωτικές

Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος ECTS
SDM 521 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 15
SDM 522 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 15

είτε τις τέσσερις (4) προσφερόμενες Θ.Ε. (2 υποχρεωτικές - SDM 612 & SDM 611, - και 2 επιλογής - SDM 621 & SDM 622), είτε τις δύο (2) υποχρεωτικές (SDM 612 & SDM 611) και τις SDM 701A (Διατριβή Μάστερ Ι) και SDM 701B (Διατριβή Μάστερ ΙΙ).

Θεματικές Ενότητες Γ΄ Εξαμήνου (Χειμερινού) – Υποχρεωτικές & Επιλογής

Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος ECTS
SDM 612 (υποχρεωτική) Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 15
SDM 621 (επιλογής) Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων 15
SDM 701A (επιλογής) Διατριβή Μάστερ Ι 15

Θεματικές Ενότητες Δ΄ Εξαμήνου (Εαρινού) – Υποχρεωτικές & Επιλογής

Κωδικός Θ.Ε. Τίτλος ECTS
SDM 611(υποχρεωτική) Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών 15
SDM 622 (επιλογής) Πρόσβαση και Παράγοντες Συμμετοχής Ενηλίκων στην Εκπαίδευση 15
SDM 701Β (επιλογής) Διατριβή Μάστερ ΙΙ 15

Προϋποθέσεις Εισδοχής στο Πρόγραμμα

  • Η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας για τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας.
  • Η επαρκής γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα Απευθύνεται σε:

  • Πτυχιούχους – αποφοίτους Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ / ΤΕΙ που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (π.χ. Διευθυντές δομών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης υπαλλήλους δομών και φορέων παροχής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης∙ στελέχη υπουργείων, π.χ. Εργασίας, Παιδείας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, και Στελέχη της Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, Γραφείου Προγραμματισμού, ΙΔΕΠ, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κέντρου Παραγωγικότητας, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ΕΚΔΔΑ, Στελέχη τραπεζών, ιδιωτικών εταιρειών και οργανισμών που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης σε ενήλικες και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, κα.), στην Κύπρο, Ελλάδα και αλλού. Εκπαιδευτικούς (Καθηγητές και Δασκάλους), εκπαιδευτές και εκπαιδευτές εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν σε φορείς και δομές εκπαίδευσης ενηλίκων, π.χ. Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, Εσπερινά Σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, και με σκοπό την άριστη κατάρτισή τους), στην Κύπρο, Ελλάδα και αλλού. Ερευνητές όλων των επιπέδων.

Αξιοποίηση του Τίτλου Σπουδών

  • Δομές Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, Δια Βίου Μάθησης, Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Υπουργεία ( π.χ. Εργασίας, Παιδείας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, κα.) Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που προσφέρουν προγράμματα εκπαίδευσης σε ενήλικες και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, Γραφείο Προγραμματισμού, ΙΔΕΠ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Κέντρο Παραγωγικότητας, Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ΕΚΔΔΑ, Τράπεζες, Ιδιωτικές Εταιρείες και Οργανισμούς, κ.α. Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Δήμους, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΣΕΕ), κα.). Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, ενηλίκων π.χ. Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα, Εσπερινά Σχολεία, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, κ.α.). Έρευνες στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Αιτήσεις Εισδοχής

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Κόστος & Συνδρομές

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 675€, ενώ το κόστος της Διατριβής Μάστερ (εάν επιλεγεί) ανέρχεται σε 1,350€. Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ανέρχεται σε 5,400€.

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ... περαιτέρω

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????. ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????) ??? ???????? ???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη