Μεταπτυχιακό στην Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία είναι η αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης γλωσσολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας στη μελέτη της ελληνικής λογοτεχνίας, με έμφαση στην κλασσική περίοδο, στη διαχρονική της εξέλιξη και στη διδακτική της.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ενδιαφέρει γιατί:

 • διαπλέκει τη γλωσσολογία με τις φιλολογικές σπουδές
 • αξιοποιεί την κειμενογλωσσολογία, την κοινωνιογλωσσολογία και την ανάλυση λόγου στη μελέτη της λογοτεχνίας
 • παρέχει μια δυναμική διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές, κοινωνιολογικές/ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις
 • εξασφαλίζει εφόδια για αποτελεσματική διδασκαλία
 • παρέχει τα θεωρητικά εργαλεία για διεπιστημονικές προσεγγίσεις
 • καλλιεργεί σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσες/όσους ενδιαφέρονται για:

 • φιλολογικές σπουδές
 • γλωσσολογία
 • θεωρία λογοτεχνίας
 • πολιτισμικές σπουδές
 • παιδαγωγικές εφαρμογές

Διάρθρωση του Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): (1) ΕΓΛ 50-Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία και (2) ΕΓΛ 51-Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των δύο αυτών υποχρεωτικών Θ.Ε., οι φοιτήτριες/οι φοιτητές επιλέγουν:

(Α) μία (1) εκ των ακολούθων επιλεγομένων Θεματικών Ενοτήτων και Διατριβή Μaster

 • Μετάφραση και Διδακτική
 • Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί
 • Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος
 • Έπος
 • Λόγος
 • Αφήγηση
 • Λογοτεχνία και Επιτέλεση

ή

(Β) δύο (2) εκ των παραπάνω επιλεγομένων Θεματικών Ενοτήτων.

Επομένως, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι συνολικά οι εξής: (A) επιτυχής ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων ή (Β) επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων και επιτυχής εκπόνηση διατριβής Μάστερ. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία ως δύο Θεματικές Ενότητες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η φοίτηση ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει με τη διεξαγωγή των τελικών γραπτών εξετάσεων.

Σύντομες περιγραφές των Θεματικών Ενοτήτων

Α. Υποχρεωτικές

Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία: Φωνητική, φωνολογία, μορφολογία: φωνολογική δομή, αλληλεπίδραση μορφολογίας και σύνταξης, διαχρονικές εξελίξεις, γραμματικοποίηση. Σύνταξη και σημασιολογία: σειρά των όρων, θεματοποίηση και εστίαση, μόρια, τροπικότητες, οπτική γωνία· τα δομικά υλικά του ύφους. Γλώσσα και κοινωνικοπολιτισμικό συγκείμενο: λεκτικές πράξεις, τα κειμενικά είδη ως κοινωνικά γεγονότα, γλωσσική ποικιλότητα, υβριδικότητα, γλώσσα και επιτέλεση ταυτοτήτων.

Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Σχέσεις μεταξύ της γλωσσολογικής θεωρίας, της σύγχρονης θεωρίας της λογοτεχνίας και της Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας. Μέθοδοι υφολογικής ανάλυσης. Κειμενογλωσσολογικές, ειδολογικές και αφηγηματολογικές προσεγγίσεις. Η επιτελεστική διάσταση της λογοτεχνίας και η διεπίδρασή της με τα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα σε σχέση με αρχές της Θεωρίας Πρόσληψης και των Πολιτισμικών Σπουδών.

Β. Επιλεγόμενες

Μετάφραση και Διδακτική: Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδακτική των νεκρών γλωσσών· ειδολογική, υφολογική και κοινωνιογλωσσική ποικιλότητα· ενδογλωσσική μετάφραση.

Ειδολογικοί μετασχηματισμοί: Οι διαχρονικές μεταμορφώσεις ενός κειμενικού είδους (μυθιστορία) ως άσκηση πολιτισμικά προσανατολισμένης συγκριτικής φιλολογίας.

Επιβίωση του Αρχαίου Δράματος: Όψεις της πρόσληψης του αρχαίου δράματος στη σύγχρονη λογοτεχνία, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, αλλά και σε άλλες τέχνες.

Έπος: Το έπος ως είδος και ως επιτέλεση· τυπολογία και πρόσληψη· ζητήματα προφορικότητας και εγγραμματισμού· μετακριτική του ομηρικού ζητήματος.

Αφήγηση: Γλωσσικές και αφηγηματικές τεχνικές στα αφηγηματικού τύπου κειμενικά είδη· η αφήγηση ως επιτέλεση, ως αφήγημα και ως κοινωνικός λόγος.

Λόγος: Ο λόγος στη λογοτεχνία· οι ειδολογικοί μετασχηματισμοί του λόγου στα λογοτεχνικά είδη (ρητορική, ιστοριογραφία, έπος, δράμα).

Λογοτεχνία και Επιτέλεση: Συνθήκες επιτέλεσης του δράματος και άλλων ειδών ως μέρος του κοινωνικού τους νοήματος· θεσμοθετημένες και πολιτισμικά εντοπισμένες προσλήψεις.

[Οι τέσσερις τελευταίες Θ.Ε. θα προσφερθούν σε μεταγενέστερο στάδιο]

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Πρώτο Πτυχίο από Αναγνωρισμένο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού. Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα κάτοχοι πτυχιακού τίτλου σπουδών από αναγνωρισμένο ΑΕΙ.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα απαιτεί πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που να επιτρέπει τη μελέτη διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL#

Κόστος & Συνδρομές

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 1,350€. Το κόστος της Διατριβής Μάστερ (εάν επιλεγεί) ανέρχεται επίσης σε 1,350€.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» ανέρχεται σε 5,400€.

Διάφορα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Δρ. Σταυρούλα Τσιπλάκου
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη
τηλ.: +357 22 411 922
ηλ. ταχ.: stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ... περαιτέρω

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????. ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????) ??? ???????? ???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη