Εξειδικευμένο μάθημα σχεδιασμού κοινωνικών σχεδίων και Ατζέντα 2030

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Η εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών στο πλαίσιο της ατζέντας του 2030 και η επίτευξη των Στόχων για την Αειφόρο Ανάπτυξη απαιτούν εκπαιδευμένους ανθρώπινους πόρους για την ανίχνευση τομέων προτεραιότητας και στρατηγικής παρέμβασης καθώς και για τη διαχείριση της εφαρμογής τους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.

Η πολλαπλότητα των πρωτοβουλιών που πρέπει να διαρθρωθούν με τα SDG και τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη κοινωνικών σχεδίων (ΜΚΟ, δημόσιοι φορείς, κοινωφελή δίκτυα, κοινωνική ευθύνη ιδιωτικών εταιρειών κ.λπ.) και τα διάφορα επίπεδα και εντάσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, καθώς και η ανάγκη συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες και η αλληλεξάρτησή τους με άλλες δημόσιες πολιτικές, δίνουν στα έργα αυτά την ιδιαίτερη τους απόχρωση και είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη κατάρτιση του διευθυντικού προσωπικού τους.

team spirit, cohesion, together

Στόχος μαθήματος

Το δίπλωμα επιδιώκει να βελτιώσει τις βασικές δεξιότητες στον τομέα των κοινωνικών σχεδίων, βελτιστοποιώντας τις πρωτοβουλίες που διεξάγονται και προσπαθώντας να επιτύχει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στην κοινωνική ανάπτυξη. Οι γενικοί του στόχοι είναι:

 • Να παρουσιάσει μια γενική προοπτική για τις κύριες κοινωνικές προκλήσεις σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν οι βασικοί πράκτορες στο πλαίσιο της ατζέντας του 2030 για να ανταποκριθούν σε αυτές.
 • Προσφέρετε τις γνώσεις και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να δοθεί προτεραιότητα στις στρατηγικές ανάγκες των κοινωνικών επενδύσεων και να εντοπίσετε τους βασικούς πράκτορες και τους πιθανούς συγχρηματοδότες με τους οποίους θα συνεργαστείτε σε αυτό το έργο.
 • Χρηματοδοτήστε τους πόρους για τη διαμόρφωση καινοτόμων και επεκτάσιμων έργων υψηλού αντίκτυπου και την ανάπτυξη τους ακολουθώντας διεθνείς τεχνικές και πρότυπα αποτελεσματικότητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και ποιότητας.

διάρκεια

Η διάρκεια του κύκλου εμπειρογνωμόνων είναι τρεις μήνες. Οι μαθητές θα έχουν πρόσβαση στα ακόλουθα υλικά ανά ενότητα:

 • Οδηγός διδασκαλίας και μονάδα διδασκαλίας για κάθε ενότητα.
 • Συνιστώμενη ανάγνωση και συμπληρωματικά υλικά.
 • Θα περάσετε ένα δοκιμαστικό πέρασμα ανά ενότητα.
 • Η συνοδεία ενός δασκάλου / δασκάλου του μαθήματος, για την επίλυση αμφιβολιών και εξατομικευμένων σεμιναρίων.
 • Ζωντανή τάξη: Για κάθε ενότητα θα διεξαχθούν βιντεοδιασκέψεις διάρκειας 1 ώρας για να μιλήσουν ζωντανά με τους εκπαιδευτικούς, δεν χρειάζονται υποχρεωτική παρακολούθηση και καταγράφονται στην εικονική αίθουσα διδασκαλίας με την πρόθεση οι σπουδαστές που δεν μπορούν να παρευρεθούν μπορεί να δει την τάξη αναβληθεί.

Στόχος του κοινού

Αυτή η εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για:

 • Επαγγελματίες (υπάλληλοι / δημόσιοι υπάλληλοι) που έχουν την ευθύνη ή το ενδιαφέρον να αναπτύξουν ικανότητες για να οδηγήσουν, στο πλαίσιο της ατζέντας του 2030 και συμμόρφωση με τα SDG, νέες διαδικασίες προγραμματισμού για προγράμματα και έργα με κοινωνικό αντίκτυπο.
 • Επαγγελματίες με τεχνικό προσανατολισμό και δέσμευση των πολιτών από την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα.

Ακαδημαϊκό πρόγραμμα

Το δίπλωμα θα απαιτήσει την αφοσίωση 200 ωρών εργασίας από τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης διδακτικών μονάδων, δοκιμών αξιολόγησης, εγγράφων και συμμετοχής σε φόρουμ συζητήσεων.

Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει διαρθρωθεί σε ένα εισαγωγικό μάθημα, 30 ωρών, και τρεις ενότητες κατάρτισης, 40 ωρών το καθένα. Η ταξινόμηση σε ενότητες ακολουθεί μια λογική ακολουθία και έχει πραγματοποιηθεί με σκοπό να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό δρομολόγιο που απευθύνεται στους βασικούς άξονες του θέματος και που επιτρέπει έναν ορθολογικό και βιώσιμο ρυθμό μάθησης.

Κάθε μία από τις ενότητες είναι δομημένη γύρω από τα ακόλουθα:

 • Παρουσίαση μιας παρουσίασης πλαισίου από ειδικούς στο θέμα που εξετάζεται σε κάθε ενότητα, κατά την οποία θα γίνει μια γενική έκθεση των θεμάτων που θα καλυφθούν στην ενότητα ή θα επικεντρωθεί σε ορισμένες από τις ιδιαίτερα εκκρεμείς πτυχές.
 • Παροχή τριών θεωρητικών θεμάτων που συλλέγουν βασικές πληροφορίες (δεδομένα, υπάρχουσες περιπτώσεις, διάφορες θεωρίες που διατυπώνονται κ.λπ.) που προετοιμάζονται από ειδικούς επαγγελματίες σε κάθε τομέα.
 • Αναγνώσεις και συμπληρωματικό υλικό σχετικό με το θέμα της ενότητας (δημοσιεύσεις, βίντεο, ειδήσεις κ.λπ.).

Οι δραστηριότητες κατάρτισης κάθε ενότητας θα περιλαμβάνουν:

 • Πρακτικές δραστηριότητες: Πρόκειται για μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διαφορετικής φύσης που οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν στο τέλος κάθε ενότητας για να ελέγξουν ότι έχουν ελέγξει αποτελεσματικά τα αντίστοιχα θέματα.
 • Εργασία ενότητας: Οι συμμετέχοντες πρέπει να ολοκληρώσουν μια σύντομη εργασία για καθεμία από τις ενότητες. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε εργασίας θα κοινοποιούνται στην αρχή κάθε ενότητας.
 • Φόρουμ συζήτησης: Κάθε ενότητα περιέχει ένα φόρουμ συζήτησης για θέματα που σχετίζονται με αυτήν την ενότητα που μπορούν να δημιουργήσουν μια ποικιλία θέσεων και στα οποία μπορούν να ανταλλάσσονται απόψεις και εμπειρίες με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Για να ολοκληρωθεί το δίπλωμα, θα είναι υποχρεωτική η παρουσίαση ενός τελικού έργου, το οποίο θα αποτελείται από μια πρόταση για ένα κοινωνικό πρόγραμμα στο οποίο εφαρμόζονται οι θεωρητικές γνώσεις και οι πρακτικές δεξιότητες που αποκτήθηκαν καθ 'όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. Για την εργασία αυτή υπολογίζονται 50 ώρες εργασίας.

Έτσι, το ωριαίο φορτίο κάθε μονάδας θα κατανέμεται ως εξής:

Εισαγωγική ενότητα

 • Παρουσίαση πλαισίου
 • Θεωρητικά θέματα
 • Ενότητα εργασιών
 • Φόρουμ συζήτησης

Εκπαιδευτικές ενότητες

 • Παρουσίαση πλαισίου
 • 3 Θεωρητικά θέματα
 • Πρακτικές δραστηριότητες
 • Ενότητα εργασιών
 • Φόρουμ συζήτησης
 • Τελική εργασία του κύκλου εμπειρογνωμόνων

children, india, education

Σύστημα αξιολόγησης

Κάθε στοιχείο της εκπαίδευσης θα βαθμολογηθεί από 0 έως 10. Η τελική αξιολόγηση των στοιχείων θα είναι:

 • Πρακτικές δραστηριότητες: ο μέσος όρος για πρακτικές δραστηριότητες θα είναι 20% του τελικού τίτλου του διπλώματος.
 • Εργασίες ενότητας: ο μέσος όρος των εργασιών του τμήματος θα υποθέσει το 40% του τελικού τίτλου του διπλώματος.
 • Φόρουμ συζήτησης: η συμμετοχή στα φόρουμ συζήτησης θα αντιστοιχεί στο 10% του τελικού βαθμού.
 • Τελική εργασία: το τελικό έργο θα υποθέσει το 30% του τίτλου σπουδών.

εγγραφή

Το τέλος εγγραφής για αυτό το μάθημα είναι 650 €. Υπάρχει μια επιλογή πληρωμής χωρισμένη σε δύο δόσεις: 350 ευρώ για κράτηση θέσης και 300 ευρώ την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Η προθεσμία εγγραφής είναι η 25η Σεπτεμβρίου 2020 .

Έγγραφα που θα υποβληθούν στον Γραμματέα Σπουδών της IUIOG:

Μόλις ειδοποιηθείτε για την αποδοχή σας από τον Γραμματέα Σπουδών, πρέπει να καταγράψετε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Φωτοτυπία πτυχίου πανεπιστημίου.
 • Φωτοτυπία του εθνικού εγγράφου ταυτότητας (DNI) ή του διαβατηρίου.
 • Περίληψη προγράμματος σπουδών.
 • Επιστολή κινήτρου (μέγιστη επέκταση δύο σελίδων).
 • Φωτογραφία διαβατηρίου
 • Έντυπο αίτησης εισαγωγής IUIOG (αποστέλλεται από τη γραμματεία).

Σημαντικό: Η πύλη πληρωμής IUIOG υποστηρίζει μόνο το Secure Electronic Commerce (CES): Μόνο έγκυρες κάρτες που σχετίζονται με το Verified by Visa, Mastercard Securecode. Η ηλεκτρονική τραπεζική ή η διαδικτυακή τραπεζική πρέπει να εγγραφούν στην οντότητα, με αυτόν τον τρόπο, όταν πραγματοποιείται η συναλλαγή, εκτός από τα συνηθισμένα δεδομένα (αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης κ.λπ.), για να λειτουργήσει διαδικτυακά, φτάνει έναν διαφορετικό κωδικό για το κινητό τηλέφωνο κάθε φορά που πραγματοποιείται μια λειτουργία ή το PIN της κάρτας πρέπει να εισαχθεί.

Τελευταία ενημέρωση Αύγ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, IUIOG, es un centro de excelencia en posgrado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Especializado desde hace más de 30 años en e ... περαιτέρω

El Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, IUIOG, es un centro de excelencia en posgrado adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Especializado desde hace más de 30 años en el desarrollo e impartición de doctorados y másteres de alta calidad en los ámbitos de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias de la Salud, sus programas cuentan con reconocimiento oficial y, también, por ranking de prestigio. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη