Διδακτορικό Δίπλωμα στη Νομική, Εκπαίδευση και Ανάπτυξη

Γενικά

2 διαθέσιμες θέσεις

Περιγραφή προγράμματος

παρουσίαση

Οι κανόνες και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζουν όλο και περισσότερο την οικονομική και κοινωνική σημασία των πολιτικών συνεργασίας μεταξύ των χωρών, εστιάζοντας στην εκπαίδευση ως αποφασιστικό ποιοτικό παράγοντα για τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία των παραγωγικών συσκευών, της αγοράς εργασίας, τις διαδικασίες διδασκαλίας και του πολιτισμού και την επίτευξη πιο δίκαιου επιπέδου δημοκρατικής συμμετοχής και δίκαιης κοινωνικής ένταξης · Προκειμένου να επιτευχθεί ένα πιο σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης και να αποκτηθεί μια πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης παγκοσμίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη ποιοτικών διδασκαλιών και γι 'αυτό ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ Κράτη μέλη και εξωευρωπαϊκές χώρες μέσω τριών θεμελιωδών αξόνων:

 • Κατασκευή γνώσης
 • Ανάπτυξη ενός πολιτιστικού χώρου.
 • Ένωση πολιτών για την οικοδόμηση των χωρών τους.

Η ακαδημαϊκή εκπαίδευση πρέπει να είναι σε θέση να προετοιμάζει και να προετοιμάζει τις ανάγκες μιας νέας κοινωνίας που βασίζεται όλο και περισσότερο στις ικανότητες γνώσης και εκμάθησης των μελών της, αναπτύσσοντας νέες ικανότητες και ικανότητες, χάρη στην καινοτομία και τη δίκαιη ανακατανομή των τις γνώσεις, τις ευθύνες στη λήψη αποφάσεων, τα οργανωτικά μοντέλα, τα μέσα δράσης στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, στη συνεχή κατάρτιση, στις ικανότητες, στον επαγγελματισμό και στις απαιτήσεις της καινοτομίας, αποτελούν μια θεμελιώδη, προτεραιότητα και αναπόφευκτη ανάγκη τόσο για την Ιταλία όσο και για όλα τα ευρωπαϊκά έθνη και για ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο. η ακαδημαϊκή κατάρτιση, λόγω του υψηλού ποιοτικού της επιπέδου και της διεπιστημονικής προοπτικής της, προσφέρει κατάλληλα πολιτιστικά μέσα για να αποκτήσει μια βαθιά και συγκεκριμένη γνώση των φαινομένων με τα οποία ασχολείται.

Η Διεθνής Διδακτορική Σχολή της Μαδρίτης έχει δημιουργηθεί για το συντονισμό, την οργάνωση και τη διαχείριση των διδακτορικών σπουδών του Πανεπιστημίου, τις δραστηριότητες που ενυπάρχουν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη φοιτητών διδακτορικών σπουδών και άλλες δραστηριότητες συναφείς με τη στρατηγική έρευνας και καινοτομίας του Πανεπιστημίου. Αυτός ο συντονισμός οδηγεί σε συνέργιες στη χρήση των πόρων και στην εντατικοποίηση της διεπιστημονικής κατάρτισης διδακτορικών φοιτητών, χαρακτηριστικής και ουσιώδους πτυχής του διδακτορικού. Με αυτή την έννοια, η Διδακτορική Σχολή της Ισπανίας διοργανώνει δραστηριότητες κατάρτισης και κοινά σεμινάρια για όλους τους διδακτορικούς φοιτητές, στους οποίους εκτίθενται σε ερευνητικά θέματα σε άλλους κλάδους εκτός των δικών τους, συμβάλλοντας έτσι στην τόνωση της διεπιστημονικότητας και της προσαρμογής τις απαιτήσεις της κοινωνίας των διδακτορικών προγραμμάτων και επιτρέπει την κινητοποίηση των δυνατοτήτων του Πανεπιστημίου και των ερευνητικών του δικτύων.

Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών λειτουργιών του Σχολείου θα είναι οι εξής:

 • Σχεδιάστε και προτείνετε τα διδακτορικά προγράμματα που προσφέρονται στη Διεθνή Διδακτική Σχολή, προωθώντας την υψηλότερη ποιότητα στην ανάπτυξη των εν λόγω προγραμμάτων, σύμφωνα με τις ανησυχίες και τις πρωτοβουλίες των ακαδημαϊκών τμημάτων.
 • Συντονίζει και συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας των προγραμμάτων: στην επαλήθευση, παρακολούθηση και διαπίστευση.
 • Σχεδιάζει, διαδίδει, οργανώνει και εποπτεύει τις δραστηριότητες που ενυπάρχουν στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη διδακτορικών σπουδών, που απευθύνονται σε διδακτορικούς φοιτητές και ερευνητές που συνδέονται με τη Διεθνή Διδακτορική Σχολή με σκοπό την συμμόρφωση με την απόκτηση των ικανοτήτων που καθορίζονται στις επαληθευμένες εκθέσεις , αφενός, και να προωθήσει την ερευνητική και παιδαγωγική αριστεία του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.
 • Η εκπροσώπηση και η συμμετοχή σε ιδρύματα ή δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατάρτιση στον τομέα της έρευνας θα εμπίπτουν στη Διεθνή Διδακτορική Σχολή.
 • Καθορίστε κριτήρια αξιολόγησης για διδακτορικά, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους κάθε προγράμματος.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των προγραμμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης και έρευνας των διδακτορικών σπουδών.
 • Αναθέστε τη διδασκαλία στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που οργανώνουν και αξιολογούν τη διδακτική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει στη διδασκαλία τους.
 • Προωθήστε ποιοτικά μέτρα των διδακτορικών διατριβών που προετοιμάζονται στα διδακτορικά προγράμματα, προωθώντας δείκτες αριστείας και αντίκτυπου.
 • Προώθηση της συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς και ερευνητές για την ενθάρρυνση της διεθνοποίησης και της αριστείας στην έρευνα.
 • Στην περίπτωση διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων, η Διδακτορική Σχολή θα αναλάβει τα καθήκοντα του συντονισμού με τα θεσμικά όργανα της κοινοπραξίας.
 • Ενθάρρυνση της κινητικότητας των καθηγητών και των σπουδαστών που συνδέονται με το διδακτορικό.

Ο ορισμός του διδακτορικού

Ανεξάρτητα από το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών και τους αντίστοιχους κανονιστικούς κανονισμούς του, τα μαθήματα διδακτορικών σπουδών στοχεύουν στην προηγμένη κατάρτιση του μαθητή στις ερευνητικές τεχνικές και θα περιλαμβάνουν την προετοιμασία, παρουσίαση και ανάγνωση της διδακτορικής διατριβής.

Η διδακτορική διατριβή θα αποτελείται από ένα πρωτότυπο ερευνητικό έργο που θα αναπτύξει ο διδακτορικός φοιτητής σε οποιοδήποτε πεδίο γνώσης. Η διατριβή θα πρέπει να επιτρέπει στον διδάκτορα να εργάζεται ανεξάρτητα στον τομέα της ταυτότητας i.

Το πρόγραμμα διδακτορικού έργου που ξεκίνησε από την Pegaso International επιτρέπει την επιστημονική έρευνα σε τομείς που χαρακτηρίζονται από το θέμα της ανάπτυξης, κατανοητό με την ευρύτερη σημασιολογική της αξία, αναφερόμενος τόσο σε πτυχές που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ατόμου όσο και τα προβλήματα ανάπτυξης ομάδας. κοινωνικής δράσης και διεθνούς σύγκρουσης, σε θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, την τέχνη, την υγεία, την ποιότητα ζωής και την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική διάσταση, την απελευθέρωση των οριακών θεμάτων, τη διαπολιτισμική σύγκρουση, τους κανόνες της πολιτικής συνύπαρξης, την πειθαρχία της συμπεριφοράς, τη διαχείριση της καινοτομίας στα ιδρύματα.

δραστηριότητες κατάρτισης

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του διδακτορικού και του εκπαιδευτικού προγράμματος πραγματοποιείται κυρίως σε απευθείας σύνδεση και έχει πολύ ακριβή και αξιοσημείωτη διεπιστημονική και διαπολιτισμική καμπυλότητα. είναι προσεκτική στις ερευνητικές τεχνικές και διαδικασίες που απαιτούνται από τη μελέτη δυναμικών και περίπλοκων εξελικτικών διαδικασιών, επίσης υπό το πρίσμα των κοινωνικών πολιτικών και της διαχείρισης της παγκόσμιας κοινωνίας, με συμμετοχή διδακτορικών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια, συνεδριάσεις μελέτης , σύμφωνα με ένα διδακτικό έργο με ισχυρή και συγκεκριμένη ταυτότητα και μόνιμα εκτεθειμένο σε στιγμές ελέγχου και επαλήθευσης, τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές, και μέσω συμμετοχής σε διδακτορικές σχολές που προωθούνται από επιστημονικές κοινωνίες, σύμφωνα με διαπανεπιστημιακά προγράμματα.

Το προφίλ της Ingresso

Απαιτείται ότι οι φοιτητές που εισέρχονται στο διαδικτυακό διδακτορικό δίπλωμα έχουν ολοκληρώσει πτυχίο Bachelor και μεταπτυχιακό στον τομέα των Κοινωνικών και Νομικών Επιστημών. Για τους φοιτητές στους οποίους η Ακαδημαϊκή Επιτροπή του διδακτορικού προγράμματος εντοπίζει τυχόν ελλείψεις σε θέματα κατάρτισης, μπορεί να τους ζητηθεί να συμπληρώσουν συμπληρώματα εκπαίδευσης, τα οποία μπορεί να είναι η Ενότητα Μεθοδολογίας Έρευνας που προτείνεται σε αυτό το Πρόγραμμα, για τους σπουδαστές που προέρχονται από πτυχία του πτυχίου ή του μεταπτυχιακού διπλώματος που δεν διαθέτει τέτοια κατάρτιση ή οποιαδήποτε από τις ενότητες του μεταπτυχιακού τίτλου που σχετίζονται με αυτό το Πρόγραμμα, ανάλογα με τη γραμμή έρευνας στην οποία ο σπουδαστής προτίθεται να ενσωματώσει.

προϋποθέσεις Εισαγωγής

Θα χρειαστεί να έχετε στην κατοχή τους τους επίσημους τίτλους σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου και πανεπιστημιακού πτυχίου. Να είναι κάτοχοι επίσημου πανεπιστημιακού διπλώματος, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε μεταπτυχιακό δίπλωμα και έχει περάσει τουλάχιστον 300 ECTS στο σύνολο επίσημων πανεπιστημιακών σπουδών, εκ των οποίων τουλάχιστον 60 πρέπει να είναι στο επίπεδο του πλοιάρχου. Να είναι κάτοχος πτυχίου που αποκτάται σύμφωνα με τα ξένα εκπαιδευτικά συστήματα, χωρίς την ανάγκη αναγνώρισης, μετά από επαλήθευση από το πανεπιστήμιο ότι το πτυχίο πιστοποιεί επίπεδο εκπαίδευσης ισοδύναμο με το επίσημο ισπανικό πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό δίπλωμα και ότι εξουσιοδοτεί στη χώρα έκδοσης τίτλο για πρόσβαση σε διδακτορικές σπουδές. Να αποκτήσετε άλλο ισπανικό πτυχίο διδακτορικού τίτλου που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με παλαιότερα πανεπιστημιακά διατάγματα.

Τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 2018

Σχετικά με τη Σχολή

INISEG es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales qu ... περαιτέρω

INISEG es un Instituto Internacional de Estudios que nació como una necesidad de entregar a sus futuros alumnos toda la formación, información de estudios, actividades y oportunidades profesionales que se desarrollan en el área de la Seguridad Global. Διαβάστε Λιγότερα
Μαδρίτη , Zamora + 1 Περισσότερα Λιγότερα

FAQ

Άλλη